Partner projektu

Leadpartner – Private Berufsmittelschule DSA Trnava

Dejiny školy siahajú do roku 1950, keď začalo štátne učilište pripravovať pracovnú silu pre priľahlé opravárenské dielne ČSD. V šesťdesiatych rokoch zaznamenal podnik prudký nárast a s ním aj spojené učilište, čo spôsobilo rast školy, rozširovanie kapacít, budovanie nových priestorov a rozširovanie zamerania školy na rôzne strojárenské profesie. Škola teda od počiatku vyrástla so zameraním na strojárenstvo a železničné profesie.

Významný medzník nastal 01.09.2016, kedy prešla zriaďovateľská pôsobnosť z Trnavského samosprávneho kraja na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, kedy sa škola stala Súkromnou strednou odbornou školou DSA.

V súčasnosti škola poskytuje vzdelávanie v 6 študijných odboroch: Mechanik strojov a zariadení, Mechatronik, Autoopravár, Logistika, Mechanik hasičskej techniky, Stolár. Škola taktiež poskytuje vzdelávanie študentov v rámci Systému duálneho vzdelávania. V súčasnosti má škola už vyše 14 partnerských firiem, v spolupráci s ktorými vzdeláva žiakov v rámci Systému duálneho vzdelávania. Partnerské firmy školy patria medzi vedúce priemyselné spoločnosti v širšom regióne v oblastiach automobilového, strojárskeho, drevospracujúceho a potravinárskeho priemyslu.

WEBSITE: https://sospolytechnicka-tt.edupage.org/

Berufsschule Senec

Stredná odborná škola automobilová a podnikania sa nachádza v širšom centre mesta Senec, ktoré je od roku 1996 okresným mestom. Je dôležitým centrom cestovného ruchu a sídlom mnohých spoločností a obchodných podnikov.

Škola svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti malého a stredného podnikania,  zamestnancov pre  automobilový priemysel, ktorí sa môžu uplatniť v obchode, výrobe, službách, ale aj ako samostatní podnikatelia.

V súčasnosti na škole študuje celkovo 120 študentov, z toho 4 triedy v odbore škola podnikania, 3 triedy v odbore autoopravárenstvo a 2 triedy v nadstavbovom štúdiu. Škola má 15 učiteľov, ktorí spĺňajú požadované vzdelanie. Odborné vzdelávanie prebieha v školských dielňach a u zamestnávateľov

Stredná odborná škola automobilová a podnikania sa zameriava na duálne vzdelávanie. Absolventi školy môžu pracovať na rôznych odborných pozíciách, napríklad v obchodných organizáciách, v organizáciách služieb ako zamestnanci, strední manažéri alebo samostatne zárobkovo činné osoby. Ochota zamestnávateľov zamestnať ich po absolvovaní odbornej prípravy je viac ako ústretová.

WEBSITE: www.sossenec.edupage.org

BFI Burgenland

BFI Burgenland je inštitúcia pre odborné vzdelávanie Rakúskej pracovnej komory a Rakúskej odborovej federácie. BFI pozostáva zo zastrešujúcej organizácie BFI Austria a deviatich nezávislých regionálnych organizácií, ktoré sú riadené ako neziskové združenia alebo spoločnosti s ručením obmedzeným. Spolu sú najväčšou súkromnou vzdelávacou inštitúciou v Rakúsku.

Služby BFI sú ponúkané jednotlivcom, firmám a verejným klientom. BFI ponúka komplexnú odbornú prípravu a ďalšie vzdelávanie. Patrí sem podnikové vzdelávanie, vzdelávanie pre trh práce, učňovské vzdelávanie, školské a akademické vzdelávanie ako aj medzinárodne uznávané certifikáty. Vysokokvalifikovaní, angažovaní školitelia z vedy a praxe, uplatňovanie systémov riadenia kvality a medzinárodný transfer know-how zabezpečujú vysokú úroveň a aktuálnosť vzdelávacej ponuky BFI.

Vďaka výnimočnej spolupráci so zamestnávateľmi ponúka BFI Burgenland najmä prakticky orientované vzdelávacie kurzy s cieľom zlepšiť uplatniteľnosť na trhu práce  a zlepšiť vyhliadky kariérneho postupu (zamestnancov). Ako jeden z najväčších školiteľov učňovskej prípravy v krajine, bojuje BFI proti nedostatku kvalifikovaných pracovníkov a vyvíja stratégie pre zamestnávateľov, ktorých podporuje v ich organizačnom rozvoji prostredníctvom vzdelávacích ponúk šitých na mieru. BFI sa vo svojej rozmanitej ponuke služieb zameriava na získavanie kompetencií s cieľom uplatniť nadobudnuté vedomosti v praxi a zabezpečovať profesionálne perspektívy svojich absolventov.

WEBSITE: https://www.bfi-burgenland.at/

HTL Mödling

Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Mödling otvoril cisár František Jozef I. ako c. a k. Vojenskú technickú akadémiu 4. novembra 1904. Po 1. svetovej vojne a rozpade rakúsko-uhorskej monarchie pokračovala 19. novembra 1919 v technickom vzdelávaní „Nemecko-rakúska štátna technicko-obchodná škola v Mödlingu“ so 4 odbormi (stavebníctvo, stavebné inžinierstvo, strojárstvo a elektrotechnika), kde pôvodne 10 učiteľov vyučovalo 154 študentov. Po 2. svetovej vojne sa vyučovanie rýchlo obnovilo už 7. júna 1945 s približne 200 študentmi. Kvôli konfiškácii hlavnej budovy sovietskymi okupačnými vojskami boli triedy rozmiestnené na 9 miestach po celom Mödlingu až do štátnej zmluvy z roku 1955. Potom sa vyučovanie postupne až do roku 1959 vrátilo na súčasné pôvodné miesto. K pôvodným 4 vyšším technickým odborom pribudlo 7 ďalších odborov a zaviedli sa 4-ročné technické odbory a rozširujúce kurzy pre vysoké školy. V súčasnosti HTBLuVA Mödling zahŕňa tieto odbory:

– Elektronika

– Elektrotechnika

– Automobilové inžinierstvo

– Inžinierske služby v budovách

– Stavebné inžinierstvo

– Technológia dreva

– Dizajn interiéru

– Strojárstvo

– Mechatronika

– Environmentálne inžinierstvo

– Priemyselné inžinierstvo

V súčasnosti navštevuje túto najväčšiu školu v Rakúsku, ktorá poskytuje študentom aj internát, približne 3200 študentov v 150 triedach.

WEBSITE: https://htl.moedling.at/home/