Popis projektu

Oblasť programu

Burgenland, Dolné Rakúsko a Viedeň v Rakúsku
Bratislavský kraj a Trnavský kraj na Slovensku

Začiatok a koniec realizácie projektu

Začiatok: 01.09.2019
Koniec: 31.08.2022

Celkové oprávnené náklady

Rozpočet projektu: 1 787 437,64 EUR
Financovanie z EFRR: 1.519. 321,99 EUR

Štvrtá priemyselná revolúcia (Priemysel 4.0) prináša pre slovenský a rakúsky priemysel veľké zmeny. Priemyselná automatizácia a digitálna výroba, digitalizácia riadiacich systémov a využívanie komunikačných sietí na zabezpečenie interoperability a flexibility obchodných procesov sú v popredí záujmu priemyslu. Otázka budúcej konkurencieschopnosti priemyslu je kľúčová pre životnú úroveň ľudí v celej programovej oblasti, keďže priemysel tvorí tretinu pracovných miest v slovenskom hospodárstve a štvrtinu pracovných miest v rakúskom hospodárstve.

Spoločnosti v programovom regióne (a mimo neho) čelia rastúcej mechanizácii a digitalizácii svojich výrobných procesov, a to aj v priemyselných odvetviach, ktoré predtým neboli založené na špičkových technológiách. Výzvy priemyslu 4.0 si vyžadujú, aby čo najviac pracovníkov malo základné meta zručnosti, ako sú IT zručnosti, sieťové myslenie, podnikateľské myslenie, robotika/mechatronika, riadenie procesov a programovanie. Zamestnávatelia ani vzdelávacie inštitúcie v Rakúsku a na Slovensku nie sú na túto situáciu dostatočne pripravení, vzdelávacie programy a kvalifikačné opatrenia sú čiastočne založené na zastaraných koncepciách a neriešia budúce scenáre a potreby. Okrem toho v školiacich zariadeniach často chýbajú odborné znalosti a vhodné technické vybavenie.

Projekt IFIT 4.0 prispieva k zlepšeniu tejto situácie poskytovaním odborných znalostí a technického vybavenia na cezhraničné a udržateľné využívanie.

Cieľom projektu je v spolupráci so zástupcami politiky trhu práce, regionálnej správy a regionálnych zamestnávateľov vypracovať a prakticky otestovať obsah vzdelávania v nadväznosti na prieskum aktuálnych výziev na trhu práce v programovom regióne. Na základe zistených údajov sa vypracuje spoločná stratégia na vývoj a testovanie nových a inovatívnych ponúk odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávacích kapacít v budúcich kľúčových oblastiach výrobného priemyslu (priemysel 4.0, robotika, mechatronika, podnikanie). To zahŕňa aj zlepšenie infraštruktúry a vybavenia zúčastnených vzdelávacích inštitúcií. Cieľovou skupinou/príjemcami projektu sú učitelia a študenti odborných škôl, ako aj aktéri politiky trhu práce. Učebné osnovy sa testujú v pilotných kurzoch odbornej prípravy a vzájomných výmenných programoch v oboch krajinách.

Projekt prispieva k zlepšeniu kapacít a kompetencií v cezhraničnom vzdelávacom systéme, k posúdeniu kvalifikačných potrieb kľúčových regionálnych podnikov a k uľahčeniu prístupu budúcich absolventov s relevantnými a perspektívnymi zručnosťami na trh práce.

Okrem toho je zámerom zapojiť v budúcnosti do spoločných vzdelávacích aktivít (technické) vedecké a výskumné inštitúcie v oblasti programu.