Tiráž

Webová stránka projektu IFIT 4.0, Fit for Industry 4.0 – cezhraničný rozvoj zručností, spolufinancovaného z Koordinačného programu Interreg V-A Slovensko – Rakúsko z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

Referenčné číslo projektu: Z SKATB402

Obdobie realizácie: 01.09.2019 – 31.08.2022

Zodpovednosť za obsah tejto webovej stránky:

Inštitút odborného vzdelávania Burgenland
Schubertstrasse 53
7210 Mattersburg

Telefón: +43 3352 38980
Fax: +43 3352 38980 2128

E-mail: info@bfi-burgenland.at
Webová stránka: www.bfi-burgenland.at

Otázky týkajúce sa ochrany údajov: datenschutz@bfi-burgenland.at

ZVR: 024486285
UID: ATU 39163301

Manažment

Výkonný riaditeľ: Jürgen GRANDITS
Zástupkyňa výkonného riaditeľa: Sabine SWATEK-VENUS, MA
Zástupca výkonného riaditeľa: René HÖFER

Dozorná rada

Predseda dozornej rady: Edmund ARTNER
Podpredseda dozornej rady: Andreas HORVATH
Podpredseda dozornej rady: Johannes MEZGOLITS

Účel združenia

Združenie, ktorého činnosť nie je zameraná na zisk, podporuje spoločné dobro výlučne a priamo prostredníctvom charitatívnych a dobročinných cieľov. Ide o plánovanie a realizáciu kurzov a vzdelávacích podujatí v rámci predovšetkým odborného vzdelávania a ďalšieho vzdelávania zamestnancov, vzdelávania dospelých a rehabilitácie, ako aj o personálne zabezpečenie sociálno-ekonomických projektov.

Podporné organizácie

Inštitút odborného vzdelávania Burgenland je vzdelávacou inštitúciou Burgenlandskej komory práce a Rakúskeho zväzu odborových zväzov Burgenland.

Právne upozornenie

Obsah tejto webovej stránky bol vytvorený s maximálnou starostlivosťou a je pravidelne a svedomito udržiavaný a aktualizovaný. Za správnosť, úplnosť a dostupnosť informácií dostupných na tejto webovej stránke však nepreberáme žiadnu záruku ani zodpovednosť. Poskytovanie obsahu a obrázkov z tejto webovej stránky na iných webových stránkach je povolené len s výslovným súhlasom redakcie. Za externý obsah, na ktorý sa odkazuje na tejto webovej stránke, nenesieme žiadnu zodpovednosť. Za obsah prepojených stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia. Akékoľvek škody vyplývajúce z používania tejto webovej stránky alebo webových stránok tretích strán (prostredníctvom hypertextových odkazov) nepredstavujú žiadnu zodpovednosť z našej strany. Nezáleží na tom, či je škoda priamej, nepriamej alebo finančnej povahy, alebo ide o následnú či inú škodu, ktorá môže vzniknúť v dôsledku straty údajov, straty používania alebo z iných dôvodov akéhokoľvek druhu.

Spoločnosť BFI Burgenland si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť informácie na tejto webovej stránke a nezaväzuje sa aktualizovať informácie na nej obsiahnuté.

Zdroje obrázkov

BFI Burgenland, HTL Mödling, Stredná odborná škola automobilová a podnikania, Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Unsplash

Podmienky a pravidlá/ochrana údajov

Pod nasledujúcimi odkazmi nájdete všeobecné podmienky, ako aj usmernenia o ochrane údajov spoločnosti BFI Burgenland.

https://www.bfi-burgenland.at/f-service/agb/
https://www.bfi-burgenland.at/f-service/datenschutz/